Hore

O nás

Občianske združenie OZ Stopa bolo založené Vladimírom Viernusom, Vladimírom Jackom a Petrom Kavuľom za účelom organizovania športových podujatí, ochrany životného prostredia, šírenie osvety a podpory dobrovoľníctva.

Máme za sebou úspešnú oranizáciu 6 ročníkov Veľatského lesného behu, 4 ročníkov Štefanského pinpongového turnaja a 4 ročníkov Nočného behu v Trebišove. Pri všetkých podujatiach pri nás stálo množstvo dobrovoľníkov a partnerov, bez ktorých by sme si našu činnosť nevedeli vôbec predstaviť.

Naše podujatia pripravujeme s radosťou v rámci nášho voľného času už niekoľko mesiacov vopred a neustále sa ich snažíme vylepšovať. Našim cieľom vždy bolo, aby si z našich podujatí účastníci odnášali perfektný pocit zo svojho športového výkonu a zo spokojných ľudí, s ktorými sa na našich podujatiach stretnú.

OZ Stopa,

Vladovia a Peťo

 
 
 
 

STANOVY

Článok I.
Názov a sídlo občianskeho združenia

 1. Názov združenia: OZ Stopa
 2. Sídlo občianskeho združenia: Ružová 109/17, Veľaty 076 15

Článok II.
Cieľ činnosti OZ Stopa (ďalej ako „Združenie“)

Občianske združenie sa zakladá za účelom:

 1. organizovať športové, vzdelávacie a odborné podujatia a akcie pre svojich členov a širokú verejnosť,
 2. podporovať zdravý životný štýl a realizovať aktivity na podporu a ochranu zdravia,
 3. prostredníctvom športových aktivít upevňovať telesnú zdatnosť,
 4. organizovať aktivity zamerané na podporu ochrany životného prostredia a zachovávania kultúrnych hodnôt,
 5. usporadúvať aktivity zamerané na podporu dobrovoľníctva v regióne,
 6. pri organizovaní aktivít a podujatí aktívne spolupracovať s orgánmi miestnej a regionálnej územnej samosprávy, štátnej správy, občianskymi združeniami, nadáciami a záujmovými skupinami občanov,
 7. vytvárať ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na činnosť Združenia.

Článok III.
Orgány združenia

Orgánmi občianskeho združenia sú:

 1. Najvyšší orgán – Členská schôdza,
 2. Výkonný a štatutárny orgán – Správna rada,
 3. Kontrolný orgán – Kontrolór

Článok IV.
Členská schôdza

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom Združenia.
 2. Členská schôdza je tvorená zo všetkých členov Združenia.
 3. Členská schôdza sa schádza podľa potreby najmenej raz do roka. Jej rokovania zvoláva a riadi Predseda Správnej rady. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členiek/členov. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 4. Členská schôdza najmä:
  1. schvaľuje stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky,
  2. schvaľuje správu o hospodárení,
  3. rozhoduje o vzniku a zániku Združenia,
  4. volí a odvoláva predsedu a podpredsedov Správnej rady, Kontrolóra a rozhoduje o ich odmeňovaní,
  5. schvaľuje prijatie nových členov.

Článok V.
Správna rada

 1. Správna rada Združenia je výkonným orgánom a riadi činnosť Združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze.
 2. Je za svoju činnosť zodpovedná Členskej schôdzi.
 3. Správnu radu tvorí predseda a dvaja podpredsedovia Správnej rady (ďalej ako členovia Správnej rady).
 4. Členov Správnej rady volí a odvoláva Členská schôdza. Na zvolenie alebo odvolanie členov Správnej rady je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov schôdze.
 5. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.
 6. Členovia Správnej rady sú zároveň štatutárnymi zástupcami Združenia, ktorý môžu zastupovať Združenie samostatne okrem prípadov prijímania akýchkoľvek záväzkov za Združenie, ktoré sa prijímajú uznesením Správnej rady.
 7. Uznesenia Správnej rady sa prijímajú v písomnej podobe najmenej 2 členmi Správnej rady,
 8. Správna rada môže na zabezpečenie činnosti Združenia:
  1. zriaďovať sekretariát, kanceláriu a pod.,
  2. ustanovovať koordinátora, ktorý môže byť v pracovnom pomere,
  3. prijímať zamestnancov do pracovného pomeru.

Článok VI.
Kontrolór združenia

 1. Kontrolór je kontrolným orgánom Združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi:
  1. kontroluje hospodárenie Združenia a predkladá orgánom správu o hospodárení Združenia spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov,
  2. kontroluje dodržiavanie stanov Združenia a dáva orgánom návrh na odstránenie nedostatkov,
  3. funkcia Kontrolóra je nezlučiteľná s členstvom v Správnej rade Združenia.
 2. Kontrolór je volený a odvolávaný Členskou schôdzou Združenia.

Článok VII.
Členstvo

 1. Členstvo v OZ je dobrovoľné.
 2. Uchádzač o členstvo v Združení doručí žiadosť o členstvo v písomnej podobe (doručenie na adresu Združenia alebo jednému z členov Správnej rady alebo na mailovú adresu Združenia).
 3. O prijatí za člena/členku rozhoduje schválením Členská schôdza Združenia, po predošlom schválení prijatia Správnou radou.
 4. Členstvo vzniká prijatím a zaplatením členského príspevku. Výšku a periodicitu členského príspevku určuje Správna rada uznesením.
 5. Členmi združenia môžu byť fyzické a právnické osoby.
 6. Evidenciu o členstve vedie Správna rada.
 7. Zánik členstva v Združení je možný:
  1. vystúpením zo Združenia písomným oznámením člena Združenia predsedovi,
  2. úmrtím člena Združenia,
  3. zánikom právnickej osoby,
  4. zánikom Združenia,
  5. vylúčením zo Združenia na základe rozhodnutia Členskej schôdze dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

Článok VIII.
Práva a povinnosti členiek/členov

 1. Členka/člen má právo najmä:
  1. podieľať sa na činnosti Združenia,
  2. voliť a byť volená/ý do orgánov Združenia,
  3. obracať sa na orgány Združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
  4. byť informovaná/ý o rozhodnutiach orgánov Združenia,
  5. zúčastňovať sa zasadnutí orgánov Združenia,
  6. podávať návrhy na zmeny stanov a vnútroorganizačných predpisov Združenia.
 2. Povinnosti členky/člena sú najmä:
  1. dodržiavať stanovy Združenia,
  2. plniť uznesenia orgánov Združenia,
  3. aktívne sa podieľať na činnosti Združenia.

Článok IX.
Hospodárenie Združenia

 1. Hospodárenie a účtovanie združenia sa uskutočňuje v súlade s platným právnym poriadkom SR. Za hospodárenie Združenia zodpovedá Správna rada a podlieha kontrole Kontrolóra.
 2. Zdrojmi majetku sú zákonom dovolené finančné a iné prostriedky vo forme:
  1. členské príspevky,
  2. granty získané na realizáciu projektov,
  3. sponzorské príspevky (dary) fyzických a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
  4. úrokov z finančných prostriedkov v peňažnom ústave,
  5. dotácie,
  6. dedičstvo,
  7. príjmy z vlastnej činnosti,
  8. výnosy zo vzdelávacích a spoločenských akcií,
  9. príjmy z predaja majetku Združenia,
  10. príjmy z reklamy,
  11. príjmy z podielu zaplatenej dane (venovanie určitého percenta z daní z príjmov podľa platnej príslušnej legislatívy).
 3. Prostriedky Združenia možno použiť na plnenie cieľov a činností v súlade s článkom II.
 4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k cieľom činnosti Združenia, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov Združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
 5. Prostriedky a majetok Združenia nie je možné použiť na ovplyvnenie výsledkov volieb alebo na priamu či nepriamu politickú kampaň.

Článok X.
Zánik Združenia

 1. Združenie zaniká rozhodnutím členskej schôdze:
  1. dobrovoľným rozpustením,
  2. zlúčenie s iným združením,
  3. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
 2. Ak zaniká združenie rozpustením, členská schôdza ustanoví likvidátorku/likvidátora.
 3. Na likvidáciu združenia sa primerane použijú ustanovenia §70 a §75 Obchodného zákonníka.
 4. Zánik Združenia oznámi predseda MV SR do 15 dní.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.